Pinpu Webdesign

  • Website ontwerp
  • Website onderhoud
  • Website beheer
  • Logo
  • Visitekaartjes
  • Briefpapier
  • Huisstijl
  • Domein registratie
  • Domein beheer 


Uw wens is ons ontwerp!


Algemene voorwaarden & aansprakelijkheid

1. Door diensten en/of services af te nemen van Pinpu stemt de klant uitdrukkelijk in met Pinpu's onderstaande algemene voorwaarden & aansprakelijkheden.
2. Een dienst (service) is of diensten (services) zijn alle zaken in de ruimste zin des woord die betrekking hebben op Pinpu en haar medewerkers.
3
. Pinpu en haar medewerkers zijn op geen enkele manier aansprakelijk te stellen en/of rechtelijk te vervolgen. De klant stemt hier uitdrukkelijk mee in.
4. De klant stemt ermee in dat het Pinpu-logo en/of web-verwijzing op de website wordt geplaatst onderaan de pagina’s. Verwijdering van deze gegevens is niet toegestaan.
5. Pinpu is een hobby en dient als zodanig behandelt te worden. Rechtzaken, financiële concenquenties, etcetera zijn niet van toepassing. De klant stemt hier uitdrukkelijk mee in.
6. Pinpu is een hobby die zo professioneel als mogelijk zal worden uitgevoerd. Pinpu zal haar diensten naar haar beste inzicht en vermogen en zo veel mogelijk in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bij haar bekende kennis en kunde.
7. Pinpu is niet aansprakelijk te stellen voor fouten en/of onjuistheden op de ontworpen diensten. Alle verantwoordelijkheid en het hieruit voortvloeiende berust geheel en altijd bij de klant.
8. Door het plaatsen van de website op het Internet (het "live gaan") stemt de klant in met de juistheid van de site. Pinpu is niet aansprakelijk te stellen voor onjuistheden en het eventueel daaruit voortvloeiende.
9. Indien van toepassing zal Pinpu zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de klant inlichten over financiële consequenties en van wijzigingen of aanvullingen daarvan.
10. Indien er sprake is van betaling zal deze plaatsvinden 50% vóór aanvang van werkzaamheden, 40% bij eerste "draft-oplevering" en de laatste 10% bij het plaatsten van de website op het Internet, het zogenoemde "live gaan".  Als de site op het Internet is geplaatst dient ook het gehele verschuldigde bedrag voldaan te zijn. Indien hier niet aan wordt voldaan zal de website niet "live" gaan (of worden verwijderd). De klant stent hier uitdrukkelijk mee in.
11. Indien Pinpu de eigenaar van het domein is blijft Pinpu dit. Jaarlijks dient de klant een vergoeding te betalen voor het in bruikleen nemen van dit domein. Indien hier niet aan wordt voldaan binnen de gestelde betalingstermijn wordt de website van het Internet verwijderd totdat de betaling is voldaan. Pinpu kan in haar oordeel en/of als de klant in gebreke is of blijft het domein verwijderen en/of doorverkopen. Voor het hieruit voortvloeiende is Pinpu niet aansprakelijk te stellen. De klant stemt hier uitdrukkelijk mee in.
12. Pinpu slaat de persoonsgegevens van de klant op in een computer systeem en eventueel ook in papierenvorm. Pinpu gaat vertrouwelijk om met de verstrekte gegevens en respecteert de richtlijnen zoals die beschreven staan in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 
13. Pinpu zal haar klantgegevens nimmer openbaar maken aan derden in welke vorm dan ook. Echter zal Pinpu niet aansprakelijk gesteld kunnen worden in geval van eventueel verlies of diefstal. 
14. Pinpu verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die tijdens een overeenkomst bekent zijn gekomen. Informatie wordt gezien als zijnde vertrouwelijk als dit door de klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Echter, de geheimhouding vervalt indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Pinpu verplicht wordt de vertrouwelijke informatie openbaar te maken.
15. Pinpu streeft naar tevreden klanten en zal al dat gene doen dat in haar oordeel mogelijk is om de klant tevreden te stellen.
16. Het domein pinpu.nl of de naam Pinpu kan ook worden geschreven of gebruikt als domein pimpu.nl of als naam Pumpu. De standaard is echter pinpu.nl of Pinpu. 

Algemene voorwaarden & aansprakelijkheid Pinpu Webdesign.
Opgesteld op 13 november 2013.